Algemene Voorwaarden 

(hierna te noemen ESCC)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1. ESCC: reinigingsbedrijf gespecialiseerd in het reinigen van voertuigen.

1.2. ESCC: verricht werkzaamheden in opdracht van de klant.

1.2. Klant: de persoon die bij ESCC een reservering plaatst voor het reinigen van het voertuig, (zowel zakelijke als particuliere klanten).

1.3. Reserveringsperiode: de door de klant vooraf in zijn reservering aangegeven periode waarin het voertuig voor de klant wordt gereinigd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum en tijd meegerekend) en de einddatum (deze datum en tijd meegerekend) van het reinigen.

 

Artikel 2 – Verplichtingen en bevoegdheden van ESCC

2.1. ESCC: is verplicht en bevoegd het voertuig van de klant te verplaatsen.

2.2. ESCC: is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatiebewijs te tonen.

2.3. ESCC: is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en de spiegel, welke

noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

2.4. ESCC: verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te verplaatsen.

ESCC verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van

ESCC minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen. Bij ESCC geldt dat bij het in ontvangst nemen van het voertuig de huidige staat van het voertuig visueel vastgesteld zal worden. Eventuele schades worden besproken met de klant.

.

Artikel 3 – Verplichtingen en bevoegdheden van de klant

Klant is gehouden:

3.1. Indien ESCC ter plaatse komt om een voertuig te reconditioneren dan dient er een goede ruime werkplek te zijn. Indien dit niet het geval is kan ESCC de opdracht annuleren en de kosten doorberekenen ofwel opdrachtgever kan zorgen voor een geschikte werkruimte, de dan ontstane wachttijd wordt doorberekend.

3.2. Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. ESCC zal slechts gebruik maken van de

elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal ESCC geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die ESCC opdracht heeft gegeven.

3.3. Dat er geen waardevolle spullen in het voertuig worden achtergelaten.

3.4. Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de werkzaamheden van ESCC afdoende verzekerd is.

3.5. Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna betaling plaatsvindt. De betaling kan direct per contanten of facturatie geschieden.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1. Het laten reinigen van het voertuig van de klant geschiedt geheel op eigen risico.

4.2. ESCC heeft de bevoegdheid en het recht om het voertuig van de klant te verplaatsen. ESCC zal deze

werkzaamheden naar grote zorgvuldigheid uitvoeren, waarbij de medewerkers van ESCC bevoegd zijn om onder andere de standen van de spiegels en de stoel te wijzigen, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van het voertuig.

4.3. ESCC is niet aansprakelijk voor directe door de klant geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot het voertuig die te wijten is aan opzet of grove schuld van ESCC of haar medewerkers.

4.4. ESCC sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van diefstal/inbraak of schade uit.

 

Artikel 5 – Annuleren

5.1. De klant kan de reservering per e-mail of telefonisch kosteloos annuleren tot 24 uur voor de reserveringstijd.

5.2. Als de klant de reservering wil annuleren, kan deze ESCC bellen of e-mailen. Wanneer de klant de reservering annuleert vóór 24 uur voor reserveringstijd, zijn er geen kosten aan de annulering verbonden. Wanneer de klant de reservering later annuleert dan ESCC vereist, of niet komt opdagen, brengt ESCC 50% van het totaalbedrag in rekening.

 

Artikel 6 – Tarieven

6.1. Prijzen zijn incl. 21% B.T.W. Prijslijst en deze algemene voorwaarden zijn gratis te verkrijgen via info@eugelinkservices.nl.

6.2. ESCC behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.

De opdrachtgever is voorts gehouden ons alle kosten te vergoeden die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van 150,- euro.

 

Artikel 7 – Privacy

7.1. ESCC werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy. Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

 

Artikel 8 – Slotbepaling

8.1. ESCC is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.

8.2. Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website eigendom van ESCC.

8.3. ESCC is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.

 

Eugelink Services Car Cleaning – Laan van Moerkerken 25 – 3271 AH Mijnsheerenland –

T: 06-53883771 – E: info@eugelinkservices.nl / eugelinkservices@planet.nl